Var finns magin?

20160312_104950

Strömfåran i älven börjar synas

Jag börjar sakna den även om jag ser den varje dag i naturens skiftningar, men det blir på ett sätt som man tar för givet tråkigt nog. En magisk bild mötte mig i alla fall på morgonen när jag njöt av solen och knarret under fötterna, minusgraderna höll fortfarande sitt grepp om marken men i solen var det varmt. En stor isråk hade öppnat sig i älven och snart dröjer det nog inte länge förrän räven får ta en annan väg när den ska korsa den.

Här i stan är det svårare att upptäcka magin omkring mig, det låter alltid från nåt håll. Idag var det en speakerröst i slalombacken som malde på hela tiden och fastän jag försökte att stänga den ute så var den tillbaka så fort jag inte var uppmärksam nog. Då blir det ögonen som får uppleva istället. 🙂 De i sin tur för över en känsla i kroppen som överröstar både speakerröster och bilar. Jag smyger ju alltid lite vid sidan om vägarna också så på det sättet får jag uppleva det jag vill uppleva när jag går ut.

Ute på landet blir det annorlunda, där är det tyst för det mesta och på det sättet blir alla sinnen lediga för andra intryck. Man hör, man ser och man känner närvaron av magi mycket lätt, speciellt under morgnar och kvällar/nätter. På dagen är man oftast upptagen av annat så hjärnan blir mer inställd på jordnära saker, som ju också behöver sitt utrymme. 😉 Och ibland blir det en blandning av båda! Som när jag stod och mockade en kylig och vindstilla morgon när stalldörren smäller igen, utan synbar anledning. Då ler jag för jag vet att någon kallar på uppmärksamheten, men den får snällt vänta tills jag är färdig med stallsysslorna. Eller när jag har satt på TV.n och befinner mig ute i köket men det blir tyst plötsligt för TV:n har blivit avslagen, eller när det ”hoppar” porslin ur ett skåp då jag skall hämta någonting därifrån, fast som tur är har jag reaktionsförmågan kvar. 😉 Att ha sällskap fastän man inte kan se det, bara ”känna”.. Man är ensam men ändå inte. Jag saknar verkligen det!

”Vaffö gö’r dom på detta viset”, småfolket i filmen ”Ronja Rövardotter” kom jag att tänka på en natt när jag hörde röster som liknade barnröster utanför huset. Jag hörde också små ”trampande steg”, ungefär som de gick i samma takt allihopa, och ett fnittrande och tjattrande som avbröts av en ”skarpare ledarröst”, fast ändå lika ljus. Först hörde jag dem på håll, sedan kom de allt närmare för att passera huset och sedan försvinna i natten. Jag smög mig upp ur sängen för att få en glimt av dem och för att inte skrämma dem, men jag såg ingenting utan hörde bara deras fnittrande röster. Det var senare på natten så det var ljust ute men det är nog inte meningen att vi skall kunna se dem, men att höra dem går alldeles utmärkt! 🙂

Magin i tillvaron, den finns överallt men det är så mycket som upptar vår vakenhet idag att vi har svårt för att se den. Många avfärdar såna här upplevelser som ”fantasier” men då vill jag försvara mig med supersnillet Albert Einsteins egna ord: ”Logiskt tänkande för dig från punkten A till punkten B, medan fantasin för dig hur långt som helst.”

I vår linjära tillvaro finns det endast ”antingen/eller” att välja mellan, men i magins cirkelformade värld finns det obegränsade möjligheter till andra val!

alv2

Men då måste man möta tillvaron med öppna sinnen, för vare sig det är ”fantasi”, ett sjätte sinne eller inte, så får man uppleva så mycket mer när man släpper fram dem! 🙂 Man kommer in i en värld som är så olik den vi lever i normalt; en spännande, vänlig värld fylld av nya kunskaper! ❤

In english

Where is the magic?

I do miss it even if I notice it every day in nature’s shifting, but in a way that we take for granted sadly. Anyway, a magical image met me in in the morning when I enjoyed the sun and the creaking under my feet, the minus degrees still kept it’s grip on the ground but the sun was warm. A large groove had opened up in the river ice and soon enough, the fox must choose a different route to cross the river.
In town it is more difficult to discover the magic that surronds me, there are sounds from everywhere. Today there was this speakers voice from the ski-slope, and although I tried to close it out it was back if I wasn’t attentive enough. At these moments my eyes will get the experience instead. 🙂 They in turn, transfer the feeling to me that overwhelms both speakers voices and cars. I always sneak a little at the side of the roads as well, in that way I get to experience what I want to experience when I go out.
It’s  different living in the countryside where it’s quiet, thus all the senses become more available to other impressions. One hears, one sees and one feels the presence of magic very easily, especially in the mornings and evenings/nights. During the day you usually are busy with something else so the brain becomes more set to earthy things, which also need their space. 😉 And sometimes there will be a mixture of both! Like when I stood cleaning the stable a chilly and windless morning, when the stable door slammed, without apparent reason. I smiled because I knew that someone was calling my attention, but patiently had to wait until I had finished with the stable chores. Sometimes when I put the TV on, and find myself in the kitchen, there is a sudden silence  because the TV is turned off, or when it ”jumps” porcelain out of a cupboard as I’m getting something from there, though fortunately my alertness remains. 😉 To have company even though you can not see it, just ”feel” .. You are alone but not really. I really miss that! 🙂
Why are they doing like that..,” the small people or ”gobblings” in the movie ”Ronja Rövardotter” by the famous swedish author Astrid Lindgren, came to mind a night when I heard voices that resembled children’s voices outside the house. I also heard small trampling steps, as if they all had the same pace, and giggling and chattering that was interrupted by a sharper leadership voice”, but still as bright. First I heard them on a distance, then they came closer to pass the house and then disappeared into the night. I crept out of bed to get a glimpse of them and not to scare them, but I couldn’t see anything, only heard their giggling voices. It was later at night so it was almost light outside, but we’re probably not meant to be able to see them, but to hear them is just fine! 🙂

The magic of existence is everywhere, but there are so many things that occupy our alertness today that we have difficulities seeing it. Many individuals dismiss these kinds of experiences as fantasies”, but I want to defend myself with the super genius Albert Einstein’s own words: Logical thinking leads you from point A to point B, while imagination leads you as far as you want.”

In our linear existence, there is only either / or” to choose from, but in the magic circle-shaped world there are unlimited opportunities for other choices!

But to experience ”other possibilities” you have to face life with an open mind, whether it is imagination”, a sixth sense or not, you are able to experience so much more when you let them out! 🙂 You enter into a world that is so different from the one we usually live in; an exciting, friendly world with a variety of new skills!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s